Join us On Social Media

Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!
Join our YouTube Channel To Get Latest Video Notification!
Follow Me On Facebook To Get Latest Notification!
Techy Pranav PKD ART

सर्वनाम व त्याचे प्रकार मराठी व्याकरण- Sarvanam In Marathi PDF Download

सर्वनाम मराठी व्याकरण

Nam Sarvanam In Marathi

सर्वनाम मराठी :- नमस्कार मित्रांनो, सर्वनामे हा मराठी व्याकरणातील एक घटक आहे. तर आपण या पेज च्या माध्यमातून सर्वनाम विषयी माहिती मराठीमध्ये जाणून घेणार आहोत. Sarvanam in Marathi Grammar.

सर्वनाम म्हणजे काय?

नामांचा पुनरुच्चार किंवा पुनर्वापर टाळण्यासाठी सर्व प्रकारच्या नामांच्या साठी येणाऱ्या विकारी शब्दाला सर्वनाम असे म्हणतात. नाम वाक्यात वारंवार आले तर ते कानाला बरे वाटत नाही नामाचा हा पुनरुच्चार टाळण्यासाठी नामाच्या ऐवजी मी, तू, तो, हा, जो, आपण, कोण, काय, यासारखे शब्द आपण वापरतो. या सर्वांना स्वतःचा अर्थ नसतो ते ज्य नावाबद्दल येतात त्याचा अर्थ त्यांना प्राप्त होतो. वाक्यात एखाद्या नाव येऊन गेल्याशिवाय सर्व नाव येत नाही. नामाचा तो प्रतिनिधी असून नावाचे सर्व प्रकारचे कार्य सर्वनाम करते.

सर्वनामाचे प्रकार

सर्वनामाचे एकूण सहा प्रकार मानतात ते पुढीलप्रमाणे आहेत.
 • पुरुषवाचक सर्वनाम
 • दर्शक सर्वनाम
 • संबंधी सर्वनाम
 • प्रश्नार्थक सर्वनाम
 • सामान्य सर्वनाम
 • आत्मवाचक सर्वनाम

पुरुषवाचक सर्वनामे (Purushvachak Sarvnam In Marathi)

बोलणाऱ्याच्या किंवा देणारा दृष्टीने जगातील सर्व वस्तूंचे तीन वर्ग पडतात.
 • बोलणाऱ्यांचा
 • ज्याच्याशी आपण बोलतो किंवा लिहितो त्याचा
 • ज्याच्याविषयी आपण बोलतो किंवा लिहितो त्या व्यक्तीचा वस्तूचा.
व्याकरणात यांना पुरुष असे म्हणतात. या तीनही वर्गातील नामाबद्दल येणाऱ्या सर्व नमाना पुरुषवाचक सर्वनामे असे म्हणतात.

दर्शक सर्वनामे

 • जवळची किंवा दूरची वस्तू दाखवण्यासाठी जे सर्वांना वापरण्यात येते त्यास दर्शक सर्वनामे असे.
उदाहरण:- हा, ही, हे, तो, ती, ते.

संबंधी सर्वनामे

 • वाक्यात पुढे येणारा दर्शक सर्वनामाची संबंध दाखविणाऱ्या सर्वनामांना संबंधित सर्वनामे असे म्हणतात.
उदाहरण:- जो, जी, जे, जे, ज्या.

प्रश्नार्थक सर्वनामे

 • ज्या सर्वनामांचा उपयोग वाक्यात प्रश्न विचारण्यासाठी होतो त्यांना प्रश्नार्थक सर्वनामे म्हणतात.
उदाहरण:- कोण, काय, कोणास, कोणाला, कोणी इत्यादी.

सामान्य सर्वनाम

 • कोण काय हे सर्वनामे वाक्यात प्रश्न विचार साठी न येता ती कोणत्या नामाबद्दल आलेले आहेत हे निश्चितपणे सांगता येत नाही तेव्हा त्यांना सामान्य सर्वनामे असे म्हणतात.
उदाहरण:- कोणी कोणास हसू नये.

आत्मवाचक सर्वनामे

 • आपण या सर्व नावाचा अर्थ जेव्हा स्वतः असा होतो तेव्हा ते आत्मवाचक सर्वनाम असते लाच कोणी सहज स्वतः वाचक सर्वनाम असे म्हणतात.
उदाहरण:- मी स्वतः त्याला पाहिले.

Pronoun And Its Types in Marathi PDF